නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම කෙලෙස් ප්‍රමාන

කෙලෙස් ප්‍රමාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close