නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම විදර්ශනා සමාධිය

විදර්ශනා සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close