නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම පංචස්කන්ධය අනිච්ඡ වශයෙන් බැලිම

පංචස්කන්ධය අනිච්ඡ වශයෙන් බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close