නිවන් මගධර්ම ධර්මයෙන් ලබන විනය

ධර්මයෙන් ලබන විනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close