භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ලෝකයේ ආදීනව දැකීම සහ නිවනේ ශාන්තිය දැකිම

ලෝකයේ ආදීනව දැකීම සහ නිවනේ ශාන්තිය දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close