භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ව‍යෝ

මමද සියලු ලෝක සියලු සත්ව‍යෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close