නිදුක් වෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close