භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය දුකෙන් මිදෙත්වා

දුකෙන් මිදෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close