* බුදු රජාණන් වහන්සේ කැඩුන බුදු පිළිම ඉහල තැනකින් තියන්න

කැඩුන බුදු පිළිම ඉහල තැනකින් තියන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close