භාවනාවකර්මස්ථාන කාම ලෝක අනාතයි

කාම ලෝක අනාතයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close