නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන් මාර්ගය වැසිම

නිවන් මාර්ගය වැසිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close