නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම ධර්මයට අනුකූලද බව

ධර්මයට අනුකූලද බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close