භාවනාව ආර්ය පඨවි භාවනාව

ආර්ය පඨවි භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා