දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම අත්බව 36

බ්‍රහ්ම අත්බව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close