ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ප්‍රාණඝාත පාපකර්මය

ප්‍රාණඝාත පාපකර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා