භාවනාවඅසුභ අසුභය

අසුභය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා