නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පාපයෙන් නිදහස් විම

පාපයෙන් නිදහස් විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close