* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදුන්ගේ ආනාපාන සතිය

බුදුන්ගේ ආනාපාන සතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close