භාවනාවභාවනා ගැටලු අනුන්ට කරදර නොවීම

අනුන්ට කරදර නොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close