නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය

අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close