නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සුංඤත විමුක්තිය

සුංඤත විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා