විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ සතිපට්ඨාන සුත්‍රය

සතිපට්ඨාන සුත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා