නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පිහිටිය යුතු තැන

පිහිටිය යුතු තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close