නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දස අකුසලයෙන් මිදිම

දස අකුසලයෙන් මිදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close