පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා නුරුස්සන දේකින් නිගරු කිරීම

නුරුස්සන දේකින් නිගරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close