ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක හිතක හට ගන්නා ගතිය

හිතක හට ගන්නා ගතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close