භාවනාවමෛත්‍රී කරුණා ගුනය

කරුණා ගුනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close