අභිධර්මය සුද්ධාෂ්ඨක

සුද්ධාෂ්ඨක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close