* බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොව්තුරා බුදුන් වහන්සේ

ලොව්තුරා බුදුන් වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close