මංගල කාරණය නම් නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close