චන්ද රාගයෙන් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා