* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදු පියානන් වහන්සේ

බුදු පියානන් වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close