නිවන් මගකුසලය වීත රාගී ගුණ

වීත රාගී ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close