නිවන් මගකුසලය වීත ද්වේෂී ගුණ

වීත ද්වේෂී ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close