නිවන් මගකුසලය වීත මෝහී ගුණ

වීත මෝහී ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close