අභිධර්මයරූප රූපකලාප වල ක්‍රමය

රූපකලාප වල ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close