පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය

පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close