නිවන් මගකුසලය චත්ත මානවක

චත්ත මානවක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close