නිවන් මගකුසලය අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම

අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close