දාන කථාපිං පිනවන දේ

පිනවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා