දාන කථාපිංදානමය පින බෝධිසත්ව දානය

බෝධිසත්ව දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close