දාන කථාමස් මාංස ලබන්නාගේ සිල්වත් බව

ලබන්නාගේ සිල්වත් බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close