විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ කම්ම විභංග සූත්රසය

කම්ම විභංග සූත්රසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා