භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සති බුද්ධානුස්සතිය

බුද්ධානුස්සතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close