භාවනාවකර්මස්ථානදස අනුස්සති ධම්මානුස්සතිය

ධම්මානුස්සතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close