නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම සසර ගමනක ස්වාභාවය

සසර ගමනක ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close