නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම දැඩි අධිෂ්ඨාන

දැඩි අධිෂ්ඨාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close