නිවන් මගනිවනආර්යත්වය මාංස චක්ෂුසය

මාංස චක්ෂුසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close