නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ප්‍රඥා චක්ෂුසය

ප්‍රඥා චක්ෂුසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close