නිවන් මගධර්ම උඩට යන දහම්

උඩට යන දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close